Handels voorwaarden Pool Equipments


Handels voorwaarden Pool Equipments

Algemene Handelsvoorwaarden Pool Equipments.

Artikel 1 Definities

1.1  Pool Equipments statutair gevestigd te Maasbracht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84177209 en hierna te noemen: Pool Equipments adres Achter de Molen 1A 6051 EV Maasbracht

1.2   Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Pool Equipments

1.3   Website van Pool Equipments: De website van Pool Equipments te bereiken via www.Pool Equipments.nl / .Eu

1.4   Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Pool Equipments. Hieronder valt zeker te verstaan:

1    inbouwzwembaden, opzet zwembaden, Overkappingen en aanverwante artikelen.

1.5   Diensten: alle activiteiten die Pool Equipments uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder zijn zeker te verstaan het leveren van producten en diensten, het ontwerpen van zwembaden, zwembadaanleg, zwembad onderhoud en eventuele andere werkzaamheden die Pool Equipments uitvoert.

1.6   Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door Pool Equipments georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten bij Pool Equipments en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1   De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Pool Equipments deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Pool Equipments die strekken tot de verkoop van producten en het leveren van diensten.

2.3   De eventueel door opdrachtgever gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Pool Equipments

2.4   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5   In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6   De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Pool Equipments op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pool Equipments kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Pool Equipments is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen of gevolgschade van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1   Bij de op de website van Pool Equipments aangeboden producten worden product specificaties vermeld evenals de prijs van het product inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

3.2   Alle offertes zijn 5 (5) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

3.3   De op de website van Pool Equipments aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3.4   Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Pool Equipments op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant.

3.5   Pool Equipments verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief, en kunnen gezien de afhankelijk van de leverancier geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1   Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Pool Equipments uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Pool Equipments akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2   Een overeenkomst komt ook tot stand indien Pool Equipments aanvangt met de levering van producten en/of diensten aan de klant.

4.3   Het staat Pool Equipments altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Pool Equipments zal Pool Equipments dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

4.4   Onze offerte gaat niet uit, van het maken van constructie-, werktekeningen en/of berekening, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven. Indien de klant deze aan ons ter beschikking stelt, blijft het de verantwoordelijkheid en risico van de klant.

4.5   Gezien Pool-Equipments afhankelijk is van derden en materialen waarvan de prijzen nog wel eens regelmatig wisselen (gezien de huidige schaarste in energie en materialen is in onze offerte en factuur aangeboden prijs niet langer geldig als 5 dagen na het uitbrengen van deze. Mocht een betaling niet plaatsvinden in onze betaling termijn is de gestelde offerte of het factuur bedrag niet meer relevant en van toepassing omdat Poolequipments de bestelling pas doorzetten als het bedrag op onze rekening staat. Dat betekend niet dat de koop of betalingsverplichting vervalt voor de koper. Maar gezien de koper zijn verplichting (om binnen de gestelde betalingstermijn de betaling te doen) niet is nagekomen zal deze een eventuele meerprijs/ prijsstijging moeten accepteren.

Artikel 5 Meerwerk

5.1   Er kunnen extra kosten voor meerwerk in rekening gebracht worden van de opdrachtgever: (meestal aangegeven op de offerte of prijsvoorstel  als Stelpost)

5.1 .a. wanneer opdrachtgever een wijziging wilt aanbrengen in een ontwerp;  Achter af wijzigingen aanbrengt wat meerwerk of meer materiaal benodigd, wanneer bestek wijzigingen plaats vinden; wanneer opdrachtgever niet aan haar informatieplicht heeft voldaan zoals bepaald in artikel 10.3; wanneer situaties zich voordoen die voor extra kosten/werk zorgen en redelijkerwijs niet door Pool Equipments verwacht had kunnen worden.

5.1. b. wanneer PoolEquipments een wijziging wilt aanbrengen in een ontwerp of prijsopgave – offerte ;  Achter af wijzigingen aanbrengt wat meerwerk of meer materiaal of ander materiaal benodigd is om de veiligheid te garanderen of aan de betreffende vergunning of gestelde eisen door gemeente of overheid te voldoen / wanneer bestek of  vergunning of  hogere veiligheidsregels wijzigingen plaats vinden;  wanneer situaties zich voordoen die voor extra kosten/werk zorgen en redelijkerwijs niet door Pool Equipments verwacht had kunnen worden er van uitgaande dat de opdrachtgever de goedkeuring had van gemeente, provincie en overheid.

5.2   Wanneer Pool Equipments vermoedt dat er sprake is van meerwerk dan zal Pool Equipments  de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Oplevering

6.1   De werkzaamheden uitgevoerd door Pool Equipments worden als opgeleverd beschouwd:

-Wanneer opdrachtgever de werkzaamheden heeft geïnspecteerd en goedgekeurd; wanneer opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van afwijkingen die vallen binnen de redelijke termijn.

-Tolerantie ; wanneer opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen; wanneer Pool Equipments opdrachtgever schriftelijk op de hoogte heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid en opdrachtgever veertien (14) dagen na kennis nemen niet hiertegen heeft geprotesteerd.

6.2   Wanneer opdrachtgever de werkzaamheden afkeurt dan dient dit schriftelijk te geschieden.

Artikel 7 Reclame en Garantie

7.1   Voor alle door Pool Equipments geleverde diensten en/of niet levende producten hebben verschillende garantietermijnen. Afwijkende garantietermijn die van toepassing is wordt in de offerte vermeld. Standaard is de gegeven fabrieksgarantie zoals door de fabrikant aangegeven.

7.2   Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient de opdrachtgever reclames gedetailleerd en uitsluitend schriftelijk  of per mail bij Pool Equipments te melden.

7.3   Reclame is niet mogelijk indien: de geleverde zaken/diensten een of meer onvolkomenheden of afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; wanneer opdrachtgever nalaat zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door Pool Equipments geleverde producten. wanneer opdrachtgever haar informatieplicht tegenover Pool Equipments zoals bepaalt in lid 10.3 van deze algemene voorwaarden heeft verzuimd; de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever of doordat de opdracht -gever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Pool Equipments; de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Pool Equipments (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.

7.4   In het geval dat opdrachtgever met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Pool Equipments gegrond wordt bevonden, heeft Pool Equipments de keuze om de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) te vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden), te repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

7.5   Eventuele aanspraken van opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

7.6   Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

7.7  PoolEquipments kan nooit en te nimmer garanderen dat een folie/ liner  kreuk vrij en zonder rimpels  en plooien geplaatst kan worden en op de kleur vastheid en doet hier ook geen belofte of garantie op. Dit is afhankelijk per project, bouw, leverancier en weer omstandigheden. Wij doen natuurlijk ons best om dit allemaal zo mooi mogelijk af te leveren.

7.8   De klant is gehouden om zelf te controleren en maatregelen te treffen voor het onderhouden en bewaken van de installatie. Door b.v. regelmatig deskundig onderhoud en voorkoming van bevriezende leidingen of apparatuur (zoals warmtepomp), het regelmatig controleren van pakkingen en koppelingen op lekkages.  

7.8  a. PoolEquipments neemt geen aansprakelijkheid of  kosten voor schade door vorst of langlopende lekkages. PoolEquipments geeft GEEN garantie of aansprakelijkheid op volgschade!

7.8  b.  Mocht er door PoolEquipments een vorst beveiliger zijn geplaatst is dit ook Electro wat stuk kan gaan. De klant/gebruiker is dus gehouden om dit regelmatig op werking en instellingen te controleren. PoolEquipments kan geen verantwoordelijkheid nemen op de werking van elektronica maar heeft de apparatuur bij plaatsing getest op werking. 

7.8  c. Mocht het item stuk gaan wordt dit binnen de geldende garantie termijn gratis door PoolEquipments vervangen. PoolEquipments is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door een niet werkend onderdeel aan apparatuur,  pvc of volgschade die door uitval van de vorstbeveiliger is ontstaan.

7.9  PoolEquipments geeft geen garantie en neemt geen aansprakelijkheid bij het uitvoeren van een service beurt aan bestaand apparatuur en leidingwerk wat het begeeft bij het onderhouden hiervan. PVC onderdelen, koppelingen, pakkingen, schroefdraad en kranen kunnen zo vast zitten, oud en in zulk slechte toestand  zijn,  dat deze bij het losdraaien stuk kunnen gaan.  Dit geldt ook voor de deksels, stoppen, binnenwerk / pvc onderdelen aan/van zandfilters. Hier op is geen garantie en zal reparatie / vervanging kosten klant zijn incl. de extra werkuren als er een vaste prijs is afgegeven. Volgschade wordt hiervan wordt nooit vergoed.

8.0 PoolEquipments kan nooit en te nimmer garanties geven op de water kwaliteit. Het water is niet aangeleverd door ons en het wel aangeleverde apparatuur

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1   Op de website van Pool Equipments vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

8.2   Na het tot stand komen van een overeenkomst en correcte/tijdige betaling in de gestelde betalingstermijn kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Pool Equipments geen invloed heeft zoals BTW tarieven en prijsstijgingen zoals transport en materiaal kosten.

8.3 Betaling dient te geschieden voorafgaand of tijdens de levering van de door Pool Equipments te leveren producten. Zoals vermeld in de offerte/betalingstermijnen.

8.4   Het staat opdrachtgever vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden door Pool Equipments, behoudens hetgeen bepaald in artikel 8.3.

8.5   Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de opdrachtgever direct aan Pool Equipments gemeld te worden, waarna Pool Equipments het bedrag zal corrigeren.

8.6   Onjuistheden in de facturatie ontslaat de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

8.7   Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen (zoals vergeten btw of foutief aantal) houdt Pool Equipments zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Voorbehoud eigendom

9.1   Alle intellectuele eigendomsrechten van Pool Equipments zoals ontwerpen rapporten of anderszins, door Pool Equipments ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Pool Equipments of haar licentiegevers.

9.2   Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Pool Equipments geleverde of ter beschikking gestelde diensten, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Pool Equipments

9.3   Iedere informatie die betrekking heeft op een offerte en/of aanbieding van Pool Equipments blijft het intellectuele eigendom van Pool Equipments . Het kopiëren, distribueren of op enige andere wijze gebruiken van deze informatie is strikt verboden, met uitzondering van situaties waarin Pool Equipments uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven aan opdrachtgever.

9.4   De door Pool Equipments geleverde producten blijven eigendom van Pool Equipments tot het moment dat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Pool Equipments gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen en de klant/ koper het volledige factuur bedrag voldaan heeft. Pool Equipments behoud zich het recht voor niet betaalde artikelen retour te halen..

9.5   Ingeval Pool Equipments een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Pool Equipments vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10: Verplichtingen opdrachtgever

10.1   Opdrachtgever stelt Pool Equipments in de mogelijkheid de werkzaamheden binnen de door Pool Equipments te bepalen werktijd uit te voeren en te zorgen dat de werkzaamheden conform wettelijke veiligheidsvoorschriften kunnen worden uitgevoerd. Ook dient opdrachtgever in bezit te zijn van alle benodigde wettelijke documenten voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Pool Equipments geleverd worden.

10.2   Opdrachtgever dient zorg te dragen dat eventuele werkzaamheden van derden geen invloed heeft op de werkzaamheden van Pool Equipments.

10.3   Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Pool Equipments gerechtigd de Algemene Handelsvoorwaarden Pool Equipments diensten voor de opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Pool Equipments daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever.

10.4   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Pool Equipments te leveren diensten.

Opdrachtgever vrijwaart Pool Equipments voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

10.5   Opdrachtgever dient in overleg te treden met Pool Equipments over de locatie en datum waarop Pool Equipments aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.

10.6   Indien Pool Equipments door toedoen van de opdrachtgever niet kan overgaan tot het leveren van diensten is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Pool Equipments als gevolg daarvan zou mogen leiden.

10.7   Opdrachtgever is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.

10.8   Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van opdrachtgever, is Pool Equipments gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Pool Equipments haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

10.9   De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde opdracht en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

10.10   De opdrachtgever kan een overeenkomst met Pool Equipments annuleren tot drie (3) weken voorafgaand aan de datum, zoals bepaald artikel 10.5, waarop Pool Equipments aanvangt met het aanbieden van diensten.

10.11   De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.

Artikel 11 Verplichtingen Pool Equipments

11.1   Pool Equipments verplicht zich tot het deugdelijk verrichten van de werkzaamheden zoals die omschreven staan in de offerte/aanbieding en dat alle door Pool Equipments ter beschikking gestelde zaken deugdelijk functioneren.

11.2   Pool Equipments verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving acht te nemen, zoals die van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

11.3   Pool Equipments verplicht zich om de opdrachtgever te wijzen op: Eventuele onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden. Onjuistheden in de door opdrachtgever gewenste constructies/aanleg en werkwijzen indien deze opgemerkt zijn door PoolEquipments.

11.4   De in artikel 11.3 neergelegde verplichtingen van Pool Equipments ontstaan wanneer Pool Equipments de gebreken of onjuistheden kende.

Artikel 12: Overmacht

12.1   Pool Equipments is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2   Pool Equipments kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de opdrachtgever als Pool Equipments gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

12.3   Pool Equipments kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de staat/kwaliteit /draagkracht van de ondergrond/grond waarop/in het zwembad en toebehoren wordt gebouwd/geplaatst. Wij mogen van de klant/koper/bouwheer verwachten dat hij het/zijn perceel en de staat waarin de grond verkeerd kent en zich ook heeft geïnformeerd naar de stand van het grondwater en deugdelijke kwaliteit van de ondergrond waarop (in/op) het bouwsel wordt geplaatst. Pool Equipments heeft geen kennis van zaken wat betreft Aardverschuivingen, verzakkingen, aardbevingen, klei of zandgronden en grondwater bewegingen en kan hier zodoende geen advies en garantie over geven. De klant/koper/bouwheer heeft met alles wat grondwerken/grondwater betreft ten alle tijden hierin eigen verantwoordelijkheid!

12.4   Tegelwerk/randtegels van natuursteen is en blijft een natuurproduct. Pool Equipments is nooit verantwoordelijk voor kleur verschil of tekening in steen in een geleverde partij. De klant weet dat hij een natuurproduct koopt en zal akkoord moeten gaan met eventuele afwijkingen in natuursteen.

12.5   De klant draagt zorg voor een degelijke stevige stabiele en rechte ondergrond bij het plaatsen van een overkapping. Een overkapping dient met de wielen op een rechte ondergrond te lopen waarop eventueel een rail geplaatst wordt. Storm of slechtweer schade kan nooit verhaald worden op Pool Equipments als de overkapping niet op een rechte ondergrond is geplaatst en/of door een slechte ondergrond de grond verankering los laat en niet deugdelijk vastgezet is of kan worden. Dit geldt ook voor alle afdekzeilen, covers en overkappingen, . Wij raden ten alle tijden aan het zwembad (de lijner) en alle afdekzeilen, covers en overkappingen extra tegen storm en natuurgeweld extra te verzekeren.

Artikel 13 Klachten

13.1   Eventuele klanten die klachten hebben over door Pool Equipments geleverde producten en/of diensten dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij Pool Equipments te worden ingediend.

13.2   Nadat een klacht door een klant bij Pool Equipments is ingediend probeert Pool Equipments binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht Pool Equipments niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Pool Equipments een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

13.3   De klant en Pool Equipments zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Retourvoorwaarden

LET OP! Retour sturen kan alleen met een retournummer RMA. U dient deze voor het terug sturen aan te vragen op RMA@ PoolEquipments.eu. Na goedkeuring RMA krijgt u een mail met vermelding hoe te handelen en het juiste retour adres.

Goederen die terug gestuurd worden zonder RMA code worden NIET geaccepteerd en gaan retour koper!

14.1   Bij Pool Equipments hanteren we een bedenktijd van 14 dagen. Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen, is het belangrijk om je product onbeschadigd en in de originele staat terug te sturen. Zo kunnen we iemand anders nog blij maken met een nieuw product. Wat mag wel en niet?

14.2   Uitpakken uit de doos waarbij wat tape losgesneden wordt mag zeker, maar plastic verpakkingen open scheuren/knippen niet.

14.3   Een pomp of chloorregeling kort activeren op het droge om te zien of hij loopt mag wel, een pomp / chloorregeling in het water installeren of nat laten lopen niet.

Voorbeeld: Een rugzak omdoen om te voelen hoe hij zit mag, een lang weekend op vakantie met deze rugzak niet.

14.4   Een product mag gebruikt worden om te testen, maar wij behouden ons wel het recht om kosten in rekening te brengen die nodig zijn om het product dan weer in nieuwstaat te krijgen. Je moet dan denken aan onderdelen die nat zijn geworden, ontbreken of slijtage hebben ondervonden aan het (foutief) gebruik.

Benieuwd naar de werking van een product of wil je weten of een product wel geschikt is voor hoe je het gaat gebruiken? Neem dan even contact op met onze klantenservice. Zij kunnen vooraf veel informatie geven over het gebruik van producten en of deze wel of niet geschikt zijn voor jouw situatie.

Welke uitzonderingen op retouren zijn er? Sommige artikelen kunnen wij helaas niet retour nemen. Die zetten we hier op een rijtje.

14.5   Producten op maat / speciaal bestelt

Is er een product speciaal voor u op maat gemaakt of speciaal voor u bestelt?, dan kunnen we dit niet meer retour nemen. We kunnen dan niemand anders meer blij maken met dit product, omdat het op u wensen gemaakt / bestelt is.

14.6   Bederfelijke goederen

Van producten met een houdbaarheidsdatum waarvan de verzegeling verbroken is, kunnen we de houdbaarheid niet meer garanderen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld chloortabletten.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pool Equipments partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.